Syarat Wajib Zakat dan Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Syarat Syarat Harta Yang Wajib Dizakati Syarat Harta Yang Dapat Dizakatkan Syarat Harta Yg Wajib Dizakatkan

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Syarat-Syarat Wajib Zakat

Tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, kecuali memenuhi beberapa syarat, dan ketetapan syarat tersebut merupakan hikmah Allah mewajibakan syariatnya pada hamba-Nya. Syarat adalah sifat-sifat tertentu, dan tidak wajib menunaikan kewajiban tersebut kecuali karena keberadaanya, karena syariat Allah merupakan syariat yang tertib dan disiplin.

Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua: Pertama, syarat orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dan yang kedua, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Pemilik Harta, Hingga Berkewajiban Mengeluarkan Zakat

Syarat pemilik harta yang berkewajiban  mengeluarkan zakat ada dua:

  • Manusia bebas, maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi seorang budak (hamba), karena dia tidak memiliki apa-apa, sedangkan apapun yang ada padanya adalah milik tuannya (sayid). Nabi bersabda:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ [861.1]

Bagi siapa yang menjual hamba yang mempunyai harta maka hartanya untuk penjualnya kecuali disyaratkan oleh pembeli.

Sebagaimana juga perkataan Ibnu `Umar: Tidaklah hartanya seorang hamba terdapat zakat, kecuali setelah dia dibebaskan. [861.2]

عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها [861.3]

Dari Kaisân bin Abì sa‘ìd al-Muqbarì berkata: Saya datang pada `Umar untuk membayar zakat harta saya sebesar dua ratus dirham, sedangkan saat itu status saya adalah mukatab (budak yang bisa membebaskan dirinya dengan angsuran), kemudian `Umar bertanya: Adakah kamu sudah bebas? Kaisan menjawab: Ya, saya sudah bebas. Maka `Umar berkata: Pergilah, dan bagikanlah zakatmu.

  • Islam, Menurut ijma’ para ulama bahwa orang kafir sama sekali tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan ibadah yang mensucikan, sementara orang kafir tidak akan pernah menjadi suci selama masih tetap dalam kekafirannya. Jadi hartanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai dia masuk agama Islam, karena zakat mereka tidak akan di terima di sisi Allah, maka tidak ada faedahnya mewajibkan zakat pada mereka.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’ala :

(ومَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ )

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya …(Al-Qur’an, Surat at-Taubah (9):54

Namun bukan berarti tidak membayar zakat, terus mereka bebas dari perhitungan Allah, akan tetapi orang kafir tetap tidak bisa lepas dari perintah dalam agama, sebagaimana pendapat terpercaya dalam prinsip dasar mereka. Allah Maha Tahu.

Penjelasan di atas adalah untuk orang kafir asli, sedangkan bagi orang murtad -Semoga Allah melindungi kita- [862.1] ketika zakat diwajibkan pada mereka di saat masih memeluk Islam, maka waktu mereka murtad, kewajiban tersebut tidak menjadi gugur, namun tetap berkewajiban membayar zakat. Ini pendapat kalangan ulama mazhab syafi‘i dan Hanbaliy. Dengan alasan karena zakat merupakan hak yang kewajibannya tetap tidak berubah dan tidak gugur di sebabkan murtad, hal ini seperti denda atau hukuman bagi orang yang boros.

Sedangkan menurut para ulama mazhab Hanafi bahwa orang murtad kewajiban zakatnya  menjadi gugur karena kemurtadannya.

Apakah Zakat Diwajibkan Bagi Harta Anak Kecil Dan Orang Gila?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama yang terkenal:

Pertama: Harta mereka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik secara mutlak, maupun sebagian hartanya. [862.2] Dalam hal ini ulama mazhab Hanafi berkata: Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian `Ulama terdahulu.

Mereka berkata: Karena zakat merupakan ibadah murni seperti halnya shalat. Sedangkan ibadah murni tersebut butuh pada niat, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak mampu mengaktualisasikan niat dengan benar. Di samping itu juga mereka belum pelaksana ibadah, maka tidak ada kewajiban menunaikan ibadah tersebut. Di sisi lain bahwa zakat merupakan ibadah yang bertujuan mensucikan dari noda berupa dosa, sedangkan anak kecil dan orang gila sama sekali tidak memiliki dosa. Tidak wajib zakat bagi mereka, juga di karenakan menjaga hartanya, di sisi lain karena mereka belum mampu mengembangkan hartanya sehingga menghasilkan keuntungan atau laba.

Kedua: Harta orang gila dan anak kecil wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak. [863.1] Ini adalah pendapat mayoritas, yakni pendapatnya `Umar, ‘Ali, `Abdullah bin `Umar, `A’isyah, Jabir bin `Abdullah. [863.2] Tidak ditemukan satu sahabatpun yang tidak sepakat, kecuali pendapatnya lemah yang tidak kita butuhkan, seperti pendapatnya Ibnu ‘Abbâs.

Pendapat ini berlandaskan pada beberapa dalil yang menguatkan:

  • Makna umum dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadits tentang wajibnya zakat pada hartanya orang kaya menunjukkan maksud yang mutlak, tidak mengecualikan anak kecil dan orang gila.
  • Hadits yang diriwayatkan dari `Umar bin Khataab:

اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة

Wahai para wali anak yatim, hendaklah kamu bergegas untuk menginvestasikan harta anak yatim yang ada pada kalian, supaya harta tersebut tidak termakan (habis) oleh zakat. [863.3]

  • Maksud dari zakat ialah menutupi kekurangan para fakir dengan harta orang-orang kaya sebagai rasa syukur kepada Allah, dan mensucikan harta, sedangkan hartanya anak kecil dan orang gila tidak memiliki berbeda tujuannya dengan orang dewasa dalam hal untuk memenuhi nafkah dan membayar denda ketika ada tuntutan, maka tidak bisa tercegah dari kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana orang dewasa.
  • Zakat merupakan hak manusia, jadi tidak ada bedanya antara pelaksana ibadah dan bukan pelaksana ibadah. Ini merupakan pendapat yang kuat. Maka wali dari anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan untuk zakat, karena zakat merupakan kewajiban bagi mereka.

Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat:

1.       Harta tersebut termasuk harta yang masuk dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakat, keterangan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.

2.       Harta tersebut mencapai satu nishab, yakni kadar kewajiban zakat yang telah ditetapkan agama. Maka tiap orang yang tidak memiliki harta sejumlah kadar yang telah ditetapkan, atau memiliki harta di bawah kadar tersebut, atau tidak memiliki harta sama sekali, maka tidak wajib zakat atasnya. Dan ketentuan kadar yang wajib dikeluarkan berbeda-beda sebab perbedaan jumlah kadar dari hartanya muzakki, sebagaimna keterangan selanjutnya.

3.       Status harta merupakan kepemilikan yang sempurna. Syarat ini [864.1] berdasarkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, yakni menyandarkan harta kepada pemiliknya, seperti:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ…) [864.2]

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.

(فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) [864.3]

Dalam harta mereka tersedia bagian tertentu

(وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِم…)

Sabda nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam-: Bahwa Allah mewajibkan zakat pada mereka dari harta mereka.

Di samping itu zakat merupakan jalan memberikan kepemilikan harta kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan memberikan kepemilikan harta adalah cabang dari kepemilikan. Maka wajib zakat bagi orang yang memiliki harta. Ulama berbeda pendapat: Apakah ia punya kepemilikan atau memiliki kuasa, atau kepemilikan menyalurkan?. Atau memang kepemilikan harta (kepemilikan asli). [864.4]

Zakat Piutang

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam tiga permasalahan: Pertama, adakah orang yang memberikan pinjaman  dianggap pemilik hakiki dari harta piutang? Kedua, apakah orang yang berhutang  dianggap orang yang menyalurkan dan yang memanfaatkan harta? Atau apakah terhapus keduanya dari status kepemilikan, karena keduanya tidak dianggap pemilik yang sempurna dari harta tersebut?

Pendapat paling bijak dalam permasalahan zakat piutang, dikatakan bahwa piutang terbagi dua:

1.       Piutang yang bisa diharapkan pelunasannya, yakni orang yang berhutang dan mampu melunasi hutangnya serta mengakui hutangnya. Dalam hal ini segera dikeluarkan zakatnya dari harta yang ada di tangannya setiap sekali setahun.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu ‘Ubid di dalam kitab al-Amwal, halaman 342, dari `Umar, Utsman, Ibnu `Umar dari sahabat dan tabiin.

2.       Piutang yang tidak bisa diharapkan pembayaran atau pelunasannya, dalam artian orang yang berhutang tetap dalam kemiskinan dan sulit diharapkan menjadi orang yang mampu, atau orang yang berhutang mengingkari hutangnya dan tidak ada saksi atau juga bukti seperti catatan tertulis dalam transaksi hutang piutang tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Pertama: Zakatnya dikeluarkan saat sudah menerima piutang untuk zakat tahun-tahun telah lewat. Ini pendapat Ali [865.1] dan Ibnu Abbas. [865.2]

Kedua: Zakatnya yang dikeluarkan untuk saat menerima harta piutang, dan hanya untuk tahun penerimaan itu saja, ini menurut pendapat mazhab Maliki.

Ketiga: Tidak wajib mengeluarkan zakat, baik untuk harta piutang tahun-tahun yang telah lewat, maupun di tahun saat menerima piutang (saat pembayaran piutang). Ini pendapat mazhab Abu Hanifah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (25/48) berkata: Pendapat yang lebih mendekati benar yaitu pendapatnya ulama yang sama sekali tidak mewajibkan zakat di saat itu (saat pembayaran piutang) sampai mencapai satu tahun, atau yang mewajibkan zakat saat menerima piutang.

Pendapat ini di kuatkan dengan perkataan Utsman bin Affan, bahwa beliau berkata:Ini adalah bulan zakat kalian, maka bagi siapa yang punya hutang, bayarlah, hingga kalian menerima piutang kalian dan mengeluarkan zakatnya. [865.3]

`A’isyah berkata: Tidaklah dalam piutang terdapat zakat hingga menerima pembayaran piutangnya.

Faedah: Bagi siapa yang memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan dia adalah madiin (orang yang punya hutang), maka jika hutangnya itu menghabiskan satu nishab, atau hutangnya mengurangi hartanya dari satu nishab maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika hutangnya mengurangi hartanya, akan tetapi hartanya di atas satu nishab, maka dia wajib membayar hutangnya, dan sisanya untuk membayar zakat. Misalnya: Jika dia memiliki sejumlah harta 30 dinar, dan hutang 5 dinar, maka 25 dinar dikeluarkan untuk zakat.

3.       Syarat zakat: Harta yang dimiliki pemilik harta sudah berjalan selama satu tahun hijriyah penuh.

Ini disyaratkan dalam zakat emas, perak, dan hewan ternak. Sedangkan hasil sawah ladang dan buah-buahan maka tidak disyaratkan demikian, maka satu tahunnya ketika hasil panen keduanya sempurna dan sudah matang, ini yang disepakati ahli fiqih berbagai negri (seperti Hijaz, Khurasan, Mesir dan sekitarnya) [865.4].

Di sini ada suatu pertanyaan:

Bagaimana Hukum Harta Yang Diambil Manfaatnya Saat Sudah Mencapai Satu Tahun?

Harta yang diambil manfaatnya saat sudah mencapai satu tahun, terbagi tiga: [865.5]

1.       Jika harta yang di manfaatkan itu berasal dari keuntungan harta sejenisnya yang ia miliki, seperti keuntungan harta dagangan, dan hasil hewan ternak, maka wajib mengumpulkan harta tersebut dengan asalnya, dan dianggap satu tahunnya bersama satu tahun harta asalnya. Ibnu Qudamah mengatakan: Kami tidak mengetahui terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. [866.1]

2.       Jika harta yang dikeluarkan bukan dari jenis harta yang dimilikinya, seperti ia memiliki unta, kemudiaan dia mengoperasionalkan emas yang berasal dari harta warisan atau yang lain, maka harta yang dikeluarkan tersebut dianggap satu tahunnya sejak waktu mengoprasionalkannya jika memang sudah ada satu nishab. Jadi satu tahunnya tidak ikut pada harta asli yang dimilikinya.

3.       Jika harta yang dikeluarkan dari jenis harta yang dimilikinya yang mencapai satu nishab, akan tetapi harta tersebut merupakan pengembangan dari harta pertama (asli). Misalnya: Seorang pengembala memiliki 40 ekor kambing yang telah melewati sebagian masa satu tahun, kemudian dia menambahkan sejumlah kambing lagi dengan membeli atau menerima hibah dari orang lain sebanyak 100 ekor kambing lain. Maka di sini ada dua pendapat:

Pertama: Harta yang disalurkan dikumpulkan dengan harta pertama dalam nishabnya, bukan dalam satu tahunnya, maka zakatnya dikeluarkan dengan satu tahunnya masing-masing. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi‘ì dan Hanafi.

Kedua: Mengumpulkan harta yang dikeluarkan dengan harta pertama, dan mengeluarkan zakat keduanya berdasarkan satu tahun harta yang pertama. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi.

Referensi

[861.1]. Shahih Al-Bukhariy: 2379. Shahih Muslim: 1173.

 [861.2] . Al-Baihaqi, jilid 4: 108, sanadnya shahih. Dan lihat juga al-Irwaa’, jilid 3: 252.

 [861.3]. Ibnu Abi Syaibah, sanadnya jayyid sebagaimana dalam kitab al-Irwaa’, jilid 3: 252.

 [862.1] . Al-Mausuah al-Fiqhiyah, jilid 23: 233. Fiqhu Zakaat, jilid 1: 115.

 [862.2] . Al-Mughniy, jilid 2: 622. Badaai‘u ash-Shanaai‘, jilid 4-5. Al-Majmuu’. Jilid 5: 329. Al-Muhalla, jilid 5: 205. Fiqhu az-Zakaat, jilid 1: 125.

 [863.1] . Al-Muhalla, jilid 5: 201. Al-Majmuu‘, jilid 5: 329.  Ensiklopedia Fatwaa, jilid 25: 17. Al-Mausu‘ah, jilid 23: 323. Asy-Syarh Al-Mumti`, jilid 6: 26.

 [863.2] . Lihat Mushanif ‘Abdurrazzaq, jilid 4: 107. Al-Muhalla, jilid 5: 208. Al-Amwaal, pengarang Abi ‘Abiid: 448..

 [863.3] . Hadits Dha`if yang dikeluarkan oleh At-Tirmidziy: 641. Muwatha` Imam Malik (keterangan), Ad-Daruquthnii, jilid 2: 111. ‘Abdurrazzaq: 6989, dengan sanad lemah. Dan lihat juga al-Irwaa’: 788.

 [864.1] . Fiqhu az-Zakat, oleh al-Qardhâwì, jilid 1: 150.

 [864.2]. Surat at-Taubat, ayat 103.

 [864.3]. Surat al-Ma‘arij, ayat 24.

 [864.4] . Lihat Ensiklopedia Fatwa jilid 25: 45.

 [865.1]. Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Abu ‘Ubaid, al-Amwal: 431/1220. Riwayat dari al-Baihaqi, jilid 4: 150, sanadnya shahih.

 [865.2] .  Sanad haditsnya dha`if, diriwayatakan oleh Abu ‘Ubaid, al-Amwal, Al-Albaniy menyatakan status hadits ini dha’if, al-Irwa’: 789.

 [865.3] . Shahih, dikeluarkan oleh Imam Malik: 591. Imam Asy-Syafi`iy, jilid 1: 237. Al-Baihaqi, jilid 4: 148. Riwayat tersebut shahih sebagaimana dalam al-Irwaa’: 789.

 [865.4] . Bidaayatul Mujtahiid, jilid 2: 261-262. Ensiklopedia Fatwa, jilid 25: 14.

 [865.5] . Al-Mughni, jilid 2: 626, jilid 3: 32.  Fathul Qadiir, Ibnu Hamaam, jilid 1: 510. Mausu’ah Al-Fiqhiyah (23/244).

 [866.1] . Yang benar, bahwa Ibnu Hazm berbeda pendapat dalam masalah ini, lihat Al-Muhalla, jilid 6: 83, dan halaman setelahnya.

 

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *