Hukum Zakat Emas Dan Perak

20 Mitsqal 2016 Menggabungkan Zakat Emas Dan Perak

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Zakat Emas Dan Perak

Apabila emas, perak dan pemilik keduanya memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, artinya emas dan perak tersebut mencapai satu nishab serta sudah mencapai satu tahun dan juga syarat yang lain. Maka zakatnya emas dan perak wajib hukumnya dikeluarkan setiap sekali setahun.

Nishab Emas Dan Perak Serta Ketentuan Zakat Keduanya

(وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ – وَحَالَ عَلَيْهِا الْحَوْلُ – ففِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ولَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهِا الْحَوْلُ ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ) [867.1]

Dari Ali -radhiyallahu `anhu- berkata, Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda” Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya sebanyak lima dirham. Tidak wajib atasmu zakat (emas) kecuali engkau memiliki 20 dinar, jika engkau memiliki 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya setengah dinar .”

 (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ من الورِق صَدَقَةٌ…) [868.1]

“Tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari lima ons.”

Konklusi dari kadar emas dan perak:

1.       Nishab perak 5 ons [868.2] (Awaaq) = 200 dirham dari perak murni, = 595 gram perak.

Nishab emas 20 dinar = 20 mitsqal = 85 gram emas 24 karat

= 97 gram dari ukuran standar emas 21 karat

= 113 gram dari ukuran standar emas 18 karat

2.       Harus melewati masa satu tahun (satu tahun hijriayah penuh) pada emas dan perak yang telah mencapai satu nishab atau lebih hingga diwajibkan zakat.

3.       Kadar zakat masing-masing emas dan perak = 2, 5 % = 1/40.

Contoh: Seorang laki-laki memiliki 1/2 kilo gram emas 24 karat, berapa kadar zakat yang dikeluarkan jika sudah mencapai satu tahun?

Jawab: Kadar emas yang dimiliki lebih dari satu nishab (75 gram), maka zakatnya 1/10. Dan emas yang wajib dikeluarkan 500 gram x 1/40 = 12,5 gram.

Bolehkah Emas Dikumpulkan Dengan Perak Untuk Menghasilkan Satu Nishab?

Jika seseorang memiliki sejumlah emas kurang dari satu nishab, dan memiliki perak juga kurang dari satu nishab, ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Emas dan perak hendaknya dikumpulkan untuk menyempurnakan satu nishab, kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini pendapatnya mayoritas (dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, riwayat dari Ahmad, pendapatnya ats-Tsaurii dan al-Auzâ‘ì. [868.3] Dengan alasan keduanya memiliki manfaat dan standar harga yang sama, dan sama-sama diperjualbelikan.

Kedua: Emas dan perak tidak dikumpulkan satu dengan yang lainnya. Ini pendapat mazhab Syafi‘ì, dan riwayat dari Ahmad. Pendapatnya Abì ‘Ubaìd, Ibnu Abì Lailì dan Abì Tsaur [868.4], Ibnu Hazm [868.5]. Sedangkan Al-Albaniy dan Ibnu ‘Utsaimìn memilih pendapat Ibu Hazm [868.6], dan pendapat Ibnu Hazm yang unggul (rajiih). Insya Allah.

Dengan dalil sebagai berikut:

1.       Keumuman makna sabda nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam :

(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صدقة) [868.7]

Tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari lima Awaaq.”

(ولَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ـــ يعنى في ذهب ـــ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا) [869.1]

Tidak wajib atasmu zakat (emas) kecuali engkau memiliki 20 dinar.

Dua hadits ini menunjukkan bahawa mengumpulkan emas dan perak mewajibkan zakat masing-masing dari keduanya, bukan mengumpulkan keduanya untuk mencapai satu nishab.

2.       Menganalogikan pada sapi dan kambing -akan datang keterangannya- menggabungkan keduanya tidak bisa menyempurnakan satu nishab antara satu dengan yang lainnya. Sementara keduanya punya maksud yang sama dalam pemeliharaanya, yaitu mengembangbiakkan. Demikian juga tidak bisa mengumpulkan gandum tangkai dan gandum hinthah (Bir), bagaimana pula emas dan perak bisa dikumpulkan?. Maka tiap jenis dari harta tidak bisa digabungkan dengan jenis yang lain untuk menyempurnakan satu nishab. Allah Maha Tahu.

Faedah: Pengecualian dari permasalahan ini adalah harta yang berupa alat tukar menukar, yakni uang, maka bisa dikumpulkan emas atau perak untuk mencapai satu nishab dalam bentuk nilai tukar, seperti berupa uang, bukan mengumpulkan jenis emas dengan jenis peraknya. Namun yang di maksud pengumpulan keduanya sebagai alat untuk melakukan perdagangan, karena keduanya merupakan komoditi perdagangan. [869.2]

Penggabungan Harta, Apakah Menggabungkan Bendanya Atau Nilainya?

Penggabungan emas dan perak di antara ahli fiqih ada perbedaan, ada dua pendapat:

Pertama: Imam Malik, Abu Yusuf, Muhammad, dan imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat: Bahwa penggabungan itu pada barangnya [869.3].

Contoh: Jika seseorang memiliki emas separuh nishab dan separuh nishab perak, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Demikian juga jika ia memiliki seperempat pada satu barang, dan tiga perempat pada barang yang lain, dan seterusnya. Kemudian zakatnya dikeluarkan dari masing masing emas dan perak 1/40.

Kedua: Menurut Abu Hanifah penggabungan emas dan perak dari sisi nilainya, dan sudut pandang ini menguntungkan fakir (si penerima zakat), yakni menggabungkan yang lebih banyak dengan yang sedikit. [869.4]

Contoh: Jika seseorang memiliki setengah dari nishab perak, dan seperempat nishab emas. Adapun seperempat nishab emas sama nilainya dengan setengah nishab perak, maka ia wajib mengeluarkan zakat.

Referensi

 [867.1]. Hadits ini disalin oleh Abu Daud (1558). At-Tirmizdi (616).  An-Nasa’iy (5/370). Ibnu Majah (1790). Ahmad (1/121). Al-Albaniy menyatakan shahih pada riwayat Abu Daud (1391).

 [868.1]. Shahih Al-Bukhariy: 1484. Shahih Muslim: 979.

 [868.2] . Awaaq: Jama‘ Auqiyah sama dengan 40 dirham menurut kesepakatannya ahli fiqh, maka 5Awaaq sama dengan 200 dirham.

 [868.3] . Ensilklopedia Fiqh, jilid 23: 267.

 [868.4] . Ibid.

 [868.5] . Al-Muhalla, jilid 6: 83.

 [868.6] . Tamamul Minnah: 360.

 [868.7]. Ibid, Shahih Al-Bukhariy dan Muslim.

 [869.1]. Hadits ini disalin oleh Abu Daud (1558). At-Tirmizdi (616).  An-Nasa’iy (5/370). Ibnu majah (1790). Ahmad (1/121). Al-Albaniy menyatakan shahih pada riwayat Abu Daud (1391).

 [869.2] . Asy-Syarh Al-Mumti`, jilid 6, 109, al-Mughni, jilid 3: 2-3.

 [869.3] . Ensilklopedia Fiqh, jilid 23: 267.

 [869.4] . Ibid

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *