Syarat dan Perhitungan Zakat Harta (Barang) Dagangan

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Syarat Zakat Harta Dagangan [908.2]

Syarat wajib zakat harta yang dipersiapkan untuk dibisniskan:

1.       Barang atau harta dagangan tersebut sebelumnya bukan harta benda wajib zakat, seperti hewan ternak, emas perak dan lain-lain yang semulanya memang sudah wajib zakat. Karena tidak akan berkumpul dua zakat dalam satu barang menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi harta yang berupa emas perak, hewan ternak, dan tanaman adalah barangnya yang dizakatkan menurut pendapat yang unggul. Sebab zakat pada harta benda itu lebih kuat keberadaannya dibanding zakat perdagangan, karena sahnya berdasarkan ijma’nya para ‘ulama, sedangkan orang yang berdagang dan hasilnya tidak mencapai satu nishabnya harta benda, maka ia tetap wajib mengeluarkan zakat barang dagangannya. [908.3]

2.       Barang dagangan tersebut kadarnya sampai satu nishab, yakni nishabnya emas sejumlah 50 gram.

3.       Mencapai satu tahun.

Kapan harta dagangan dianggap satu nishab?

Di sini ada tiga pendapat:

 Pertama: Menurut Imam Malik dan Imam Syafi‘i, dianggap satu nishab di masa akhir satu tahun.

Kedua: Menurut mayoritas, sepanjang masa satu tahun. Seandainya nishabnya berkurang sewaktu-waktu, maka terputus satu tahun.

Ketiga: Menurut mazhab Hanafì di masa awal satu tahun dan di akhirnya, bukan di antara keduanya.

Bagaimana Cara Pedagang Kaya Menzakatkan Hartanya?

Apabila satu tahun sudah tiba, maka pedagang wajib mengumpulkan semua hartanya. Harta-harta tersebut ialah:

  1. Modal, keuntungan, harta yang di simpan dan nilai barang-barangnya.
  2. Piutang yang bisa diharapkan pembayarannya.

Maka di hitung harga barang-barangnya, dan ditambahkan dengan harta yang dimilikinya, kemudian ditambahkan pula dengan jumlah piutang yang bisa diharapkan pembayarannya, dan dikurangi dengan hutangnya jika ada. Setelah semua hartanya dikalkulasikan, maka kemudian dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%, dengan memandang harga barang saat mengeluarkan zakat, bukan memandang harga saat membeli barang.

Ini merupakan pendapatnya mayoritas, dan imam Malik sepakat dengan pendapat mayoritas jika diterapkan pada pedagang yang bergerak melakukan penjualan dan pembelian. Akan tetapi imam Malik tidak sepakat dengan pendapat mayoritas apabila berbicara tentang pedagang yang menumpuk barang (monopoli), yang membeli barang dagangan atau barang-barang tidak bergerak (property), seperti tanah dan lain-lain, kemudian menunggu beberapa waktu, dan memantau pasar sampai harganya tinggi, baru di jual. Beliau berkata lagi: Maka pedagang yang menumpuk barang dagangnnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, kecuali ia sudah menjual barangnya, baru kemudian ia mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja, walaupun tersisa beberapa tahun.

Pada Zakat Barang Dagangan, Apakah Barangnya Yang Dikeluarkan Zakatnya Atau Harga Barangnya?

Menurut mayoritas yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah nilai barangnya atau harganya, dan tidak boleh mengeluarkan zakatnya dari sudut pandang harta atau bendanya, karena nishab harta dagangan dipandang dari nilai barang atau harganya. Maka zakat barang dagangan seperti zakat harta-harta yang lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i dalam salah satu perkataanya: Bahwa pedagang boleh memilih antara mengeluarkan nilai hartanya atau harta bendanya itu sendiri. [909.1] Menurut Ibnu Taimiyah, apakah yang dikeluarkan zakat barangnya atau harganya tegantung kemaslahatan orang yang mengambil harta zakat. [909.2]

Referensi

 [908.2] . Syarat yang ditinjau dari sisi harta yang diperdagangkan: Pemiliknya memiliki harta dagangan, seperti ia membeli bermacam-macam barang, dan sengaja dipersiapkan untuk di perdagangkan.

 [908.3] . Al-Majmuu‘ (6/50). Al-Mughniy (3/35).

 [909.1] . Al-Badâ’i‘ (2/21). Al-Mughni (3/31).

 [909.2] . Ensiklopedia Fatwa (25/80).

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *