Jenis dan Kadar (Ukuran) Zakat Fitrah

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Jenis Zakat Fitrah Yang Harus Dikeluarkan

Zakat fitrah yang dikeluarkan umat Islam harus berupa jenis makanan pokok atau makanan yang menguatkan tubuh, tidak hanya terbatas pada gandum, kurma, dan anggur kering, bahkan boleh berupa beras, biji-bijian dan lain-lain dari makanan yang bisa menguatkan tubuh. Ini pendapat yang lebih kuat dari para ulama, yakni mazhab Syafi‘ì dan Malikì. [936.1]

Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam- mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam dengan kadar satu shaa‘ gandum, karena pada waktu itu makanan penduduk Madinah adalah gandum. Seandainya gandum itu bukan makanan pokok penduduk Madinah, maka pasti nabi tidak akan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan gandum yang bukan makanan pokok mereka, sebagaimana tidak akan diwajibkan membayar kafarat berupa gandum. Sebagaimana firman Allah dalam masalahkafarat:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [936.2]

Kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.

Zakat fitrah merupakan jenis dari kafarat, karena berkenaan dengan badan, berbeda dengan zakat harta, ia diwajibkan karena sebab harta yang dianugrahkan Allah kepadanya. [936.3]

Sedangkan ulama Hanabilah mengatakan: Tidak dianggap cukup mengeluarkan zakat fitrah kecuali dari kurma, gandum tangkai dan gandun biji.

Kadar Zakat Yang Wajib Dikeluarkan Oleh Setiap Orang

Dalam hal ini ada dua pendapat: [936.4]

Pertama: Yang wajib dikeluarkan adalah satu takaran dari jenis makanan yang menguatkan badan, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan pendapatnya mazhab Hanafi dan ulama ahli ra’yi. Dalil ulama mayoritas:

  • Hadits Abi Sa‘id al-Khudrì.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ ، كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَتَكَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ : إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ :فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ [936.5]

Dari Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu berkata: Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha’ makanan atau satu sha’ gandum atau satu sha’ kurma atau atau satu sha’ kismis (anggur kering), atau satu sha’ keju (mentega). Kami belum mengeluarkan zakat, sehingga datang Mu‘awiyah ke Madinah. Kemudian beliau berkata kepada penduduk Madinah: Aku menganggap satu mud kurma sama dengan dua mud (gandum negeri Syam). Maka penduduk tersebut mengambil sebagaimana perkataan Mu‘awiyah. Abi Sa‘id berkata: Adapun saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Nabi.

  • Hadits Ibnu `Umar.

(عن ابن عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير, فعدل الناس الى نصف صاع من بر) [937.1]

Dari Ibnu `Umar, bahwa nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam-. Mewajibkan zakat fitrah satu takaran dari kurma, gandum tangkai, kemudian para sahabat berpindah mengeluarkan setengah takaran dari gandum tangkai.

Kedua: Yang wajib dikeluarkan satu takaran, kecuali gandum tangkai, maka cukup setengah takaran. Ini pendapatnya ulama ahli ra’yi. Menurut Abu Hanifah, kismis seperti halnya gandum tangkai. Dalil mereka:

  • Hadits yang diriwayatkan dari Tsa‘labah bin Abi Shu‘air, dari bapaknya, dari nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

(صاع من بر أو قمح على كل اثنين) [937.2]

 Satu Takaran dari gandum tangkai atau gandum biji untuk tiap dua orang.

  • Hadits dari `Umar bin Syu‘aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam-. Mengutus Munadi di Fujaaj Makkah, beliau bersabda:

(ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر وعبدصغير أو كبير, مدان من قمح, أو سواهما صاعا من طعام)  [937.3]

Ingatlah, bahwa zakat fitrah wajib atas setiap muslim laki-laki, maupun perempuan, manusia bebas atau hamba, kecil atau besar, dua mud dari gandum biji, atau selain keduanya satu takaran dari makanan.

Al-Hafizh dalam al-Fath (3/437), berkata: Ibnu Mundzir berkata: Kita tidak mendapati hadits yang akurat dari nabi tentang masalah gandum biji yang bisa dibuat pedoman. Pada waktu itu di Madinah tidak terdapat gandum tangkai atau gandum biji kecuali sangat sedikit. Pada saat gandum tersebut sudah banyak di zaman sahabat, mereka berasumsi bahwa setengah takaran gandum tangkai gandum biji sama dengan satu takaran gandum sya‘ir. Mereka adalah para imam, maka tidak diperbolehkan pindah dari pendapat mereka, kecuali pendapat dari sesama mereka. Kemudian pendapat ini disandarkan kepada Utsman, ‘Ali, Abu Hurairah, Jâbir, Ibnu ‘Abbâs, Ibnu Zubair, dan ibunya yakni Asma binti Abu Bakar, dengan sanad yang sahih. Mereka  berpendapat bahwa zakat fitrah kadarnya adalah setengah takaran dari gandum biji. Perkataan Ibnu Mundzir ini merupakan pendapat yang dipilih ulama mazhab Hanafi, namun hadits Abi Sa‘id menunjukkan tidak selaras dengan pendapat tersebut, demikian juga hadits dari Ibnu `Umar, maka pendapat ini tidak bisa dijadikan ijma’ dalam masalah ini.

Faedah: Satu takaran = 4 Mud = 1/6 kilo, Mesir = 2,157 kilo gram.

Referensi

 [936.1] . Akan tetapi mereka menyaratkan kelompak masyarakat tersebut makanan pokoknya dari makanan tersebut.

 [936.2] . Surat al-Maidah, ayat 89.

 [936.3] . Ensiklopedia Fatwa (25/69).

 [936.4] . Al-Mudawwanah (1/385). Al-Majmuu‘ (6/48). Al-Mughniy (3/81). Syarh Fath al-Qadir (2/225).

 [936.5]. Shahih. Disalin oleh Al-Bukhariy (1505). Muslim (985). Abu Daud (1616). Tirmidzi (609) dan Nasaâ’i.

 [937.1].  Shahih Al-Bukhariy (1511). Muslim (984).

 [937.2].  Dha`if. Disalin oleh Abu Daud (1619), dengan sanad shahih.

 [937.3]. Dha`if. Dikeluarkan oleh At-Tirmidziy (669), dengan sanad yang lemah, dalam hadits ini terdapat berbeda pendapat dalam periwayatnnya.. Lihat juga Tuhfah al-Ahwadzii (3/348).

 

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *