Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Niat Bertayamum

Oleh: Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim

Kitab: Shahih Fiqhi As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah

Penerbit: Maktabah At-Taufiqiyah – Cairo


Seseorang yang berniat tayamum untuk menghilangkan hadas, boleh juga untuk melaksanakan shalat.

Pendapat yang paling shahih dalam masalah ini, adalah tayamum merupakan pengganti wudhu’ secara mutlak. Sehingga boleh bagi orang yang bertayamum untuk melaksanakan segala ibadah yang boleh jika ia telah berwudhu’. Ia pun tetap suci sampai waktu shalatnya habis seperti halnya jika ia berwudhu’. Jika seseorang bertayamum untuk melaksanakan shalat sunah, ia pun boleh melaksanan shalat fardlu, begitu pula sebaliknya. Ini pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat Imam Malik. [215.4]

Syaikul Islam berkata, “Bahwa ini pendapat yang benar, sesuai dengan Al-Qur`an dan Hadits. Sebab Allah Subhanahu wata’ala menjedikan tayamum untuk bersuci sebagaimana menjadikan air untuk bersuci. Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

“Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)

Maka, pendapat yang mengatakan bahwa tanah tidak bisa menghilangkan hadas bertentangan dengan al-Qur`an dan Hadits. Jika tanah mampu menghilangkan hadas, maka tidak mungkin hadas tersebut masih ada sedangkan Allah telah menjadikan tanah untuk bersuci menghilangkan hadas. Sehingga, tayamum mampu menghilangkan hadas dan mensucikan orang yang bertayamum. Akan tetapi, hal ini berlaku terbatas hingga ia menemukan air untuk bersuci. Sebab tanah adalah sebagai ganti dari air untuk bersuci, maka ia mampu mensucikan selama tidak ada air. [216.1]

Penulis berkata: Bahwa tayamum disyariatkan untuk melaksanakan shalat, thawaf, membaca al-Qur`an, menyentuh mushaf, dan lainnya yang boleh jika seseorang telah berwudhu’ atau mandi selama tidak ada air. Seseorang yang bertayamum dengan niat untuk menghilangkan hadas, boleh juga baginya melaksanakan segala ibadah yang boleh jika ia telah berwudhu’ dan mandi. Wallahu A’lam.

Seseorang Bertayamum Dengan Niat Menghilangkan Junub, Apakah Sudah Cukup Untuk Menghilangkan Hadasnya?

Seseorang yang bertayamum dengan niat menghilangkan junub, cukuplah baginya untuk menghilangkan hadas tanpa harus bertayamum lagi, sebagaimana pendapat para ulama, seperti Abu Hanifah dan Syafi’i [216.2]. Hal ini karena:

  1. Cara bertayamum dari junub dan hadas adalah sama. Maka, bila seseorang bertayamum untuk salah satunya, cukuplah untuk menghilangkan keduanya, sebagaimana orang yang bertayamum karena kencing atau buang air besar.
  2. Tayamum adalah sebagai ganti bersuci dengan air, sehingga ia mengambil hukumnya. Pendapat yang rajih, bahwa seseorang yang telah mandi tidak perlu lagi berwudhu’ untuk menghilangkan hadas. Maka demikian juga dengan tayamum.

Selanjutnya, ada perbedaan pandangan ulama tentang seseorang yang bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil, sudah cukupkah untuk menghilangkan junub tanpa harus bertayamum lagi. Mereka yang memandang permasalahan dari sisi pertama, yaitu bahwa cara bertayamum dari junub dan dari hadas kecil adalah sama, mengatakan bahwa seseorang yang bertayamum dengan niat menghilangkan hadas kecil sudah cukup untuk menghilangkan hadas besar. Sebaliknya, para ulama yang memandang dari sisi kedua, yaitu bahwa tayamum adalah sebagai ganti bersuci dengan air, memandang bahwa hal itu tidak cukup, sehingga ia harus bertayamum lagi untuk menghilangkan junub.

Sementara Imam Malik, Abu Tsaur, para ulama mazhab Hanbali dan Ibnu Hazm [216.3]berpendapat bahwa seseorang yang bertayamum dengan niat untuk menghilangkan junub, tidak cukup untuk menghilangkan hadas, sehingga ia harus bertayamum lagi untuk menghilangkan hadas tersebut. Begitu pula jika seseorang bertayamum untuk menghilangkan hadas, tidak cukup untuk menghilangkan junub. Hal ini berdasarkan lafadz umum dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung pada niatnya” [217.1]

Referensi

[215.4] Al-Majmu (2/255), al-Mughni (1/158), Majmu’ al-Fatawa (12/436) dan al-Mabsuth (1/117)

[216.1] Majmu’ al-Fatawa (21/436)

[216.2] Al-Mughni (1/166)

[216.3] Al-Mughni (1/166) dan al-Muhalla (2/138)

[217.1] Hadits Riwayat: Al-Bukhari (1)

Artikel ini dikutip dari software Ensiklopedi Fiqih Digital. Mari belajar fiqih lebih dalam dengan memiliki software Ensiklopedi Fiqih Digital

Haryo Abu Faqih

Penuntut ilmu syar'i dari kota kembang, Bandung, Jawa Barat

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *